header
     
REGISTRE I DRET D’ÚS
fletxa El nom Catalanish Coffee ®, és una marca registrada i protegida en la classe 33 corresponent a begudes alcohòliques del Registro de Marcas y Patente del Ministerio de Industria i tanmateix a altres organismes de propietat intelectual a nivell internacional.

Aquest fet és degut a que cal protegir simplement l’originalitat de l’idea, és a dir, impedir que s’en faci una interpretació diferent a la que realment és.

El Registre Oficial només servirà per defensar el producte, no pas per obtenir un benefici econòmic derivats d’uns drets de marca.

S’evitarà en definitiva que aquest nom no es relacioni amb un combinat diferent i per tant garantir que el
Catalanish Coffee ® és el que ha de ser: Licor de crema catalana, cafè, nata muntada i pols de canyella.

L’autor i propietari legal del nom fa una renúncia expressa a reclamar qualsevol compensació econòmica per l’us privat oó públic que es pugui fer del
Catalanish Coffee ® sempre que es respecti la fórmula original i no sigui usat amb altres finalitats.

Per tant, tohom queda totalment autoritzar a fer-ne ús dins els límits d’autenticitat esmentats. En cas contrari, es procedirà legalment i s'utilitzaran tots els recursos que otorgui la llei de la propietat industrial per demanar les compensacions oportunes, fer denúncia pública i buscar sentència per demanar la retirada del seu ús fraudulent.

L’autor i propietari legal del nom
Catalanish Coffee ® té l’intenció de no prorrogar ni renovar els drets de la marca quan s’esgoti el periode establert per la llei amb l’única voluntat de fer-ne globalment propietari a tot el poble català i per tant sigui legalment d’ús completament públic.

Hom pensa que en aquest periode, el
Catalanish Coffee ® s’haurà consolidat i no caldran altres interpretacions.
Per poders, això està signat en document públic per: JOAN MARIA MACIAS MERLO.
PERQUÈ CATALANISH COFFEE

fletxa Hom sap que el gentilici correcte de “Català” en termes anglosaxons és “Catalan”, tot fent una pronunciació accentuada a la primera sílaba. Per tant, no és gramaticalment correcte, com a gentilici, l’ús de “Catalanish”.

Però hi ha 2 raons bàsiques per les quals vaig considerar apropiat fer ús del Catalanish, ambduess amb una clara intenció universalitzadora del mot:
fletxa La diferenciació idiomàtica internacional dels gentilicis:

La pràctica impossibilitat que l’acabament en –ish no sigui relacionada amb un gentilici arreu del món. És a dir, qualsevol persona que, malgrat no conegui l’existència de Catalunya, relacionarà inmediatament el nom CATALANISH amb un origen, sigui idiomàtic, físic o cultural. D’altre banda, el mot “catalan” no té per què relacionar-se amb un gentilici, podria ser un adjectiu desconegut, per exemple.

fletxa I una segona raó més comercial:

La clara intenció d’usar un nom i beguda de característiques similars, d’implantació gairebé absoluta a tot el món, com a vehicle comparatiu:

L'Irish Coffee (cafè Irlandès)

La sinergia generada per aquest nom universal en la gastronomia
proporciona una estratègia ideal per provocar un efecte interrogatori i grau de curiositat. Aprofitar doncs tot aquest avantatge i la seva implantació universal, hauria de ser un vehicle eficaç per l’introducció del Catalanish Coffee ®
Un altre raó, podria ser que el nom d’una beguda no té per què ser gramaticalment correcte i menys en un món que globalitza, universalitza i unifica tant les modes com els costums, tot adaptant els mitjans i els medis disponibles si són eficaços.
És evident que denominar a la beguda presentada com a “Catalan Coffee” no tindria la mateixa potencialitat difusora a nivell internacional.

Quedaria més acotat a un àmbit local i els avantatges i sinèrgies propagandístiques esmentades no podrien ser utilitzades i per tant el cost d’opotunitat, en termes purament de doctrina econòmica, seria molt elevat.
Catalanish Coffee ® - Avís Legal - Registre i dret d'ús